Общозастрахователни компании

Акционерно дружество или чуждестранен застраховател чрез клон, които имат за предмет на дейност застраховане срещу всички видове риск, свързани с имуществото на застрахованите лица.

Животозастрахователни компании

Акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация или чуждестранен застраховател чрез клон, които имат за предмет на дейност застраховане на риска от настъпването на различни събития, свързани с живота и/или здравето на застрахования.

Пенсионноосигурителни компании

Акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон и лицензирано по Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Здравноосигурителни компании

Дружества предлагащи индивидуални, семейни и групови здравни осигуровки с цел опазване, ранно откриване, лечение и възстановяване здравето на осигурените лица.

Застрахователни и осигурителни посредници

Застрахователен /осигурителен/ посредник е физическо или юридическо лице, което извършва застрахователно /осигурително/ посредничество от името и с последици за застрахователя /осигурителя/.

Анкета

Застраховате ли се?

ГЛАСУВАЙ