ПОК "Доверие" АД

Изпълнителен директор: Даниела Петкова

Адрес: София 1000, ул. "Дунав" 5

Тел.: (02) 937 50 72; 0900 32 100 (0.18 лв./мин., без ДДС, от цялата страна); 0700 13 400 (на цената на един селищен разговор от цялата страна)

Факс: (02) 937 50 15

E-mail: head@poc-doverie.bg

Сайт: http://www.poc-doverie.bg/


ПОК "Доверие" АД е първото пенсионноосигурително дружество в България, регистрирано на 09.05.1994 г. То е и първото, което получи лиценз за извършване на дейност по допълнителното пенсионно осигуряване с решение на СГС  по Ф.Д. № 9023/1994 г. и притежава пенсионна лицензия № 01/21.09.2000 г.
Мажоритарен собственик на ПОК "Доверие" АД е Българският застрахователен и пенсионен холдинг /БЗП Груп       ЕАД/, който е собственост на холандския TBI Holding, чийто акционери са Винер Щетише Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп и Кардан Файненшъл Сървисиз.
Акционери на Компанията са: БЗП Груп ЕАД - 80,29%; ЗПАД “Булстрад” - 12,28%; КНСБ - 6,00%; 6 отраслови федерации на КНСБ -0.90%,Юробанк И ЕФ Джи България АД – 0.33% и Български пощи ЕАД – 0.20% .
ПОК "Доверие" е акционерно дружество с двустепенна система на управление - Надзорен и Управителен съвет.
Членове на Надзорния съвет:
Иван Кокалов - Председател 
Румен Янчев 
Насим Царфати 
Членове на Управителния съвет:
Даниела Петкова  - Председател и Главен изпълнителен директор
Васил Яначков
Лъчезар Райчев
Георги Георгиев

Акционерният капитал на ПОК "Доверие" АД е 15,004 млн. лв.
Инвестиционните портфейли на фондовете управлявани от ПОК “Доверие“ АД са диверсифицирани, както от гледна точка на структура на съставляващите ги финансови инструменти, така и по географски и браншови признак. Средствата на фондовете са инвестирани във финансови активи деноминирани основно в евро, лева и американски долари, като ДЦК, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации, банкови депозити, инвестиционни имоти, акции и дялове. По исторически данни портфейлите реализират доходност по-висока от ОЛП, размера на инфлацията и лихвите по депозитите на търговските банки.
Дружеството управлява три пенсионни фонда - доброволен /над 160 хил. осигурени лица/, професионален  над 74 хил. осигурени/ и универсален /над 1 млн. души/ към 31.12.2007 г. 
Управляваните активи към 31.12.2007 г. в трите фонда са както следва:  

Фонд

Нетни активи към 31.12.2007 в лева

EUR

ДПФ

109 488 481

55 980 571

ППФ

158 390 198

80 983 622

УПФ

467 975 290

239 271 966

Общо

735 853 969

376 236 159


Продукти, предлагани от ПОК "Доверие" АД:
-Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд за срочни пенсии за старост, инвалидност и наследствени пенсии
-Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за срочна пенсия за ранно пенсиониране
-Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за допълнителна пожизнена пенсия за старост.

ПОК "Доверие" АД е член на БАДДПО.

Продукти, които предлага компанията:
Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
Вторият стълб, това е допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО).
ДЗПО функционира на капиталово-покривен принцип. Размерът на поучаваната пенсия зависи от направените вноски по индивидуалната партида, постигнатата доходност от инвестициите на фонда и срока за получаване на пенсията.
Осигуряването по втория стълб дава право на  срочна пенсия при по-ранно пенсиониране на работещите по І и ІІ категория труд, както и на допълнителна пожизнена пенсия за старост на всички осигуряващи се, родени след 31.12.1959 г. За целта се създават два вида пенсионни фондове - професионални и универсални.
I. Професионални пенсионни фондове
От началото на 2000 г. работещите I и II категория труд започнаха да се осигуряват за срочна професионална пенсия. За тях част от вноската, която се прави за задължителното пенсионно осигуряване се отделя целево в професионални пенсионни фондове. През периода 2000 г.  - 2008г. за I категория труд вноската е 12 на сто от брутната работна заплата и 7 на сто за II категория труд. Тази вноска е изцяло за сметка на работодателя. На базата на натрупаните вноски и доходността от тяхното управление професионалните пенсионни фондове ще отпускат срочна пенсия за ранно пенсиониране до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.
II. Универсални пенсионни фондове
От 01.01.2002 г. започва осигуряването за допълнителна пенсия за родените след 31.12.1959 г. в Универсални пенсионни фондове. За тях ще се правят всеки месец осигурителни вноски в размер, определен с Кодекса за социално осигуряване. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. През 2008 г.  нейният размер е 5% от осигурителния доход (максимален месечен осигурителен доход 2000 лв). С този размер  се намалява вноската за фонд „Пенсии” на лицата, осигуряващи се в универсален пенсионен фонд. На основата на направените вноски и получената доходност от тяхното управление, лицата имат право да получават лична допълнителна пожизнена пенсия за старост. Тази пенсия се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана от държавното обществено осигуряване.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)
Третият стълб, това е доброволното пенсионно осигуряване. Създадена е законова възможност за всеки, който желае да си осигури прилични доходи след пенсиониране да прави вноски за доброволна пенсия. Вноските се внасят в Доброволен пенсионен фонд, в който за всяко лице се води индивидуална партида, по която се натрупват вноските и доходността от тяхното управление. Вноски могат да се правят за сметка на лицето и/или на неговия работодател.
Осигурителните вноски за сметка на лицето, които са  в размер до 10% от данъчната основа,  се освобождават от данъци. Те могат да бъдат изтеглени при необходимост от осигуреното лице по всяко време, а не само в случай на настъпване на осигурително събитие - пенсиониране, инвалидизиране и смърт. В случай на смърт на осигурено лице или пенсионер на доброволния фонд натрупаните средства по индивидуалната му партида се наследяват.
Вноските на работодателя за ДДПО на служителите му се признават за разход за дейността. Вноските, които са месечно до 60 лв. за всяко осигурено лице не носят никакви допълнителни разходи на работодателя. От 1 януари 2008 г. за вноските, които надвишават 60 лв. се дължи  данък върху разходите - 10 % за горницата над 60 лв., който също се признава за разход.

Клонове

ПОК "Доверие" АД - - София
ПОК "Доверие" АД - - София
ПОК "Доверие" АД - - Пирдоп
ПОК "Доверие" АД - - Перник
ПОК "Доверие" АД - - Търговище
ПОК "Доверие" АД - - Русе
ПОК "Доверие" АД - - Разград
ПОК "Доверие" АД - - Силистра
ПОК "Доверие" АД - - Варна
ПОК "Доверие" АД - - Шумен
ПОК "Доверие" АД - - Добрич
ПОК "Доверие" АД - - Велико Търново
ПОК "Доверие" АД - - Свищов
ПОК "Доверие" АД - - Габрово
ПОК "Доверие" АД - - Севлиево
ПОК "Доверие" АД - - Плевен
ПОК "Доверие" АД - - Ловеч
ПОК "Доверие" АД - - Враца
ПОК "Доверие" АД - - Монтана
ПОК "Доверие" АД - - Видин
ПОК "Доверие" АД - - Козлодуй
ПОК "Доверие" АД - - Благоевград
ПОК "Доверие" АД - - Гоце Делчев
ПОК "Доверие" АД - - Сандански
ПОК "Доверие" АД - - Петрич
ПОК "Доверие" АД - - Кюстендил
ПОК "Доверие" АД - - Пловдив
ПОК "Доверие" АД - - Пловдив
ПОК "Доверие" АД - - Асеновград
ПОК "Доверие" АД - - Пазарджик
ПОК "Доверие" АД - - Панагюрище
ПОК "Доверие" АД - - Велинград
ПОК "Доверие" АД - - Смолян
ПОК "Доверие" АД - - Бургас
ПОК "Доверие" АД - - Сливен
ПОК "Доверие" АД - - Стара Загора
ПОК "Доверие" АД - - Казанлък
ПОК "Доверие" АД - - Раднево
ПОК "Доверие" АД - - Хасково
ПОК "Доверие" АД - - Димитровград
ПОК "Доверие" АД - - Кърджали
ПОК "Доверие" АД - - Ботевград
ПОК "Доверие" АД - - София
ПОК "Доверие" АД - - Пирдоп
ПОК "Доверие" АД - - Горна Оряховица
ПОК "Доверие" АД - - Козлодуй
ПОК "Доверие" АД - - Кубрат
ПОК "Доверие" АД - - Девня
ПОК "Доверие" АД - - Карнобат
ПОК "Доверие" АД - - Свиленград
ПОК "Доверие" АД - - Карлово
ПОК "Доверие" АД - - Дупница
ПОК "Доверие" АД - - Белене
ПОК "Доверие" АД - - с. Ковачево
ПОК "Доверие" АД - - с. Медникарово
ПОК "Доверие" АД - - с. Трояново

Анкета

Застраховате ли се?

ГЛАСУВАЙ